Co wniosku o pozwolenie na budowę?

Budowa domu energooszczędnego wymaga przeprowadzenia tych samych formalności, co standardowe projekty domów. Jeżeli inwestujemy w odnawialne źródła energii, będziemy potrzebować dodatkowych uzgodnień projektowych.

Domy jednorodzinne możemy zacząć budować dopiero po uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na budowę. Zanim jednak złożymy stosowny wniosek, musimy zebrać potrzebne dokumenty, które będą do niego załącznikiem.

Kiedy jesteśmy już szczęśliwymi posiadaczami działki budowlanej, musimy zaplanować, w jaki sposób uzbroimy ją w niezbędne media: wodę, kanalizację, prąd, gaz itp. Warunki techniczne przyłączy wydadzą nam lokalne przedsiębiorstwa. Tylko jeżeli nieruchomość można uzbroić, otrzymamy z gminy warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, które są kolejnym krokiem do budowy naszego wymarzonego domu. Popularna WZ-tka jest wymagana dla terenu, dla którego nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

(Jak uzyskać pozwolenie na budowę?)

Następnie musimy zlecić geodecie wykonanie aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500, która przeznaczona jest do celów projektowych.

Kiedy otrzymaliśmy już warunki zabudowy, możemy śmiało wybierać projekty domów. Jest to ważna kolejność dlatego, że w warunkach znajdziemy informację o tym, jakie domy możemy budować. Poznamy minimalne odległości od granicy działki, kształt dachu. Dowiemy się, czy możemy budować domy z poddaszem lub domy piętrowe czy tylko domek parterowy.

Kolejnym krokiem jest adaptacja projektu. Są to wprowadzane zmiany na gotowy projekt domu, dostosowujące go do warunków lokalnych działki. Architekt adaptujący dostosowuje fundamenty domu, zmienia konstrukcję zgodnie z założeniami warunków zabudowy, np. lekko modyfikując kąt nachylenia dachu. Tworzy on również projekt zagospodarowania działki.

Projekty domów jednorodzinnych tzw. gotowe projekty czy katalogowe, muszą być poddane adaptacji, by mogły stanowić projekt budowlany, który składa się wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę.

Teraz musimy projekt instalacji, wykonanej na podstawie warunków technicznych przyłączy, uzgodnić w Zakładzie Uzgodnień Dokumentacji Projektowej.

Jeżeli zebraliśmy już wszystkie dokumenty i uzgodnienia oraz wymagane opinie ? budując domy energooszczędne może być wymagane uzyskanie opinii wydziału ochrony środowiska ? możemy złożyć wniosek.

Wniosek o pozwolenie na budowę składamy u starosty na druku, którego egzemplarz możemy uzyskać w urzędzie bądź na Wpisujemy w nim swoje dane oraz informacje o rodzaju i adresie planowanej przez nas inwestycji budowlanej. Do wniosku składamy wszystkie wymagane dokumenty, którymi są:

– projekt budowlany (projekty domów i projekt zagospodarowania terenu po adaptacji) w czterech jednakowych egzemplarzach, wraz ze wszelkimi uzgodnieniami i opiniami

– oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

– uzyskaną decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Organ wydający pozwolenie na budowę w pierwszej kolejności sprawdza zgodność projektu budowlanego z warunkami zabudowy lub ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zgodność projektu zagospodarowania działki z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi.

Starosta sprawdza również czy złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty, czyli kompletność projektu budowlanego. Jeżeli stwierdzi jakieś braki wyznaczy nam termin, w czasie którego musimy dostarczyć wskazane dokumenty.

Jeżeli nie uda nam się skompletować braków, starosta wyda odmowną decyzję i wszystkie formalności będziemy musieli przeprowadzić od początku.

Organ wydający pozwolenie ma ustawowo 65 dni na wydanie decyzji. Czas ten może się wydłużyć, jeśli wymagane będą konsultacje, np. z konserwatorem zabytków lub wydziałem ochrony środowiska. Wydłuża go również brak kompletu dokumentów, które mamy dostarczyć. Jeżeli starosta spóźni się z wydaniem decyzji, musi zapłacić karę w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. Kara oczywiście nie wzbogaca naszych kieszeni, tylko Skarb Państwa.