Prace przygotowawcze na placu budowy

W poprzednim artykule Budowa domu krok po kroku, pisaliśmy o konieczności zawiadomienia nadzór budowlany o terminie rozpoczęcia robót budowlanych. Musimy tego dokonać na co najmniej 7 dni przed planowanym rozpoczęciem.

Jeżeli nadzór budowlany nie wniesie sprzeciwu, nasze projekty domów mogą być w końcu realizowane.

Do zawiadomienia o rozpoczęciu budowy musimy dołączyć oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu przez niego obowiązków, które nakłada na niego ustawa Prawo budowlane. W oświadczeniu stwierdza on ponadto, że został sporządzony plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na placu budowy.

Prace przygotowawcze na placu budowy

Kierownik budowy to osoba, od której zależy zagospodarowanie i organizacja terenu budowy. W początkowej fazie, kiedy budowa domu ma się rozpocząć, jest on odpowiedzialny za prace przygotowawcze, czyli za:

 • wytyczenie budynku na działce
 • wykonanie niwelacji terenu
 • zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów
 • wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy (czyli m.in. prąd na działce)

Organizacja placu budowy wymaga od kierownika czynności m.in. związanych z ogrodzeniem placu budowy.

Ogrodzenie budowy może być tymczasowe, nie mniej jednak musi spełniać wymogi BHP oraz tego, co architekt uznał za konieczne do zabezpieczenia, gdy adaptował projekty domów.

Ogrodzenie terenu budowy oraz sam plac budowy muszą być tak zorganizowane, by nie stwarzały zagrożenia dla ludzi. Odległość ogrodzenia od budynku zależy od wielkości terenu budowy, ale:

 • wysokość ogrodzenia nie powinna być mniejsza niż 1,5 m;
 • w strefach zagrożone spadaniem przedmiotów z wysokości odległość ogrodzenia od budynku musi wynosić minimum 1/10 wysokości, z której podczas robót budowlanych mogą spadać materiały czy narzędzia budowlane;
 • w przypadku ogrodzenia wykopów, jeżeli wykop jest głębszy niż 1 m, balustrada ogrodzenia nie może być niższa niż 1,1 m.

Czasami, np. gdy realizowane są domy projekty szeregowe przy ulicy w mieście, budowa ogrodzenia jest niemożliwa. Wtedy kierownik budowy jest odpowiedzialny za przygotowanie innych rozwiązań, np. montaż tablic ostrzegawczych czy zapewnienie stałego nadzoru.

Na placu budowy muszą być wyznaczone również miejsca, gdzie składowane będą materiały budowlane i wyroby. Wyznaczone również muszą być strefy niebezpieczne. Budowa tymczasowych obiektów na placu budowy oznacza postawienie np. baraku socjalnego czy toalety dla ekip budowlanych. Na placu budowy musi być ponadto prąd, a co za tym idzie, właściwe oświetlenie.

Bardzo ważne jest, aby na placu budowy znajdowała się żółta tablica informacyjna. Kierownik budowy powinien ją umiejscowić w widocznym miejscu od strony drogi publicznej lub dojazdu, jeżeli nasza działka budowlana nie ma bezpośredniego dostępu, na wysokości nie mniejszej niż 2 m.

Prawo budowlane określa, że budowlana tablica informacyjna powinna mieć kształt prostokąta o wymiarach nie mniejszych niż 90×70 cm, mieć żółty kolor, a czarną grafiką powinny być na niej naniesione istotne informacje, w sposób czytelny i trwały, dotyczące:

 • rodzaju robót budowlanych oraz adresu prowadzenia tych robót
 • numeru pozwolenia na budowę oraz nazwy, adresu i numeru telefony właściwego organu nadzoru budowlanego
 • imienia, nazwiska lub nazwy firmy, adresu i numeru telefonu wykonawcy lub wykonawców robót budowlanych
 • imion, nazwisk, adresów i numerów telefonów kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta
 • numerów telefonów alarmowych policji, straży pożarnej, pogotowia
 • numerów telefonów okręgowego inspektora pracy

Pamiętajmy, że pozwolenie na budowę jest ważne przez 3 lata. Jeżeli w tym czasie nie rozpoczniemy robót budowlanych, będziemy musieli wystąpić z nowym wnioskiem i przeprowadzić ponownie wszystkie formalności budowlane.

Czasami z różnych względów, najczęściej finansowych, budowa domu jednorodzinnego nie może być rozpoczęta. Nie mamy funduszy na materiały budowlane czy zatrudnienie ekipy. Warto wiedzieć, że aby nie przepadła nam prawomocna decyzja o pozwoleniu na budowę, wystarczy przeprowadzić prace przygotowawcze na placu budowy, by budowanie domu uznane zostało za rozpoczęte.

Organizacja placu budowy, ogrodzenie terenu budowy czy niwelacja terenu i wytyczenie budynku na działce to roboty, które rozpoczynają proces budowy. Także budowa przyłączy na potrzeby placu budowy, czyli np. doprowadzenie prądu na działce, uznawana jest za rozpoczęcie prac.